career

ธนาคารฯ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และความสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Technology และ Data ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างพนักงานรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเติบโตของธนาคารต่อไป

br

ธนาคารฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 100% ของค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรทางด้าน Data Science, Computer Science และ STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ตัวอย่างหลักสูตร Computer Science, Machine Learning, UX/UI Design, Business Data Analytics, Financial Engineering หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

br

1. ระยะเวลาการรับสมัครทุนฯ

 • เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567
 • หมายเหตุ: ขั้นตอนการคัดเลือก สัมภาษณ์ และประกาศผลอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย

br

2. มูลค่าทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา SCB Young Tech Scholarship ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 100% ซึ่งรวมถึงค่าเทอม ค่าสมัครมหาวิทยาลัย และค่าประกันสุขภาพที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนตัว และค่าใช้อื่นเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าเครื่องบิน และค่าทำวีซ่า เป็นต้น

br

3. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ

 • - อายุไม่เกิน 22 ปี (นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน)
 • - ผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี (GPA มากกว่า 3.25/4 หรือเทียบเท่า) และมีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
 • - ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

br

4. ขั้นตอนและวิธีการสมัครขอรับทุนฯ

 • Stage 1: Initial screening
  ธนาคารพิจารณาผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดหรือไม่
 • Stage 2: Submit documents
  ธนาคารติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • Stage 3: Assessment
  ธนาคารเชิญผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทดสอบ SCB Online assessment
 • Stage 4: Pitching
  ธนาคารเชิญผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม SCB pitching session
 • Stage 5: Interview
  ธนาคารเชิญผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนการศึกษาของธนาคาร

br

5. การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • ขั้นตอนที่ 1: กรอกใบสมัครใน Microsoft Form ท่านจะได้รับการติดต่อกลับต่อเมื่อท่านผ่านคุณสมบัติที่กำหนดไว้เบื้องต้นเท่านั้น หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 อาทิตย์ หมายความว่าท่านไม่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนแรก
 • ขั้นตอนที่ 2: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  • - ใบสมัครขอรับทุนฯ
  • - หนังสือรับรองผู้สมัครขอทุนฯ (Reference Letter)
  • - เรียงความแสดงแผนการเรียนและแรงจูงใจ (Statement of Purpose)
  • - สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับชั้นล่าสุด (Transcript)
  • - เอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจากทางสถาบันฯ
  • - เอกสารใบตอบรับจากทางสถาบันฯ
  • - สำเนาหลักฐานแสดงผลคะแนน TOEFL, IELTs และ GMAT (ถ้ามี)
 • ขั้นตอนที่ 3: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทำ SCB online assessment
 • ขั้นตอนที่ 4: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม SCB Pitching session
 • ขั้นตอนที่ 5: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของธนาคาร

br

6. เงื่อนไขในการรับทุนและชดใช้ทุน

 • - ผู้รับทุนจะต้องใช้เวลาเรียนไม่เกิน 4 ปี หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • - ผู้รับทุนต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุน
 • - การชดใช้ทุน เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานเพื่อเป็นการชดใช้ทุนให้กับธนาคารฯ ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการรับทุน รวมกับค่าปรับอีก 1.5 เท่า โดยไม่สามารถนำระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานกับธนาคารไปแล้วช่วงหนึ่ง มาใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณลดหย่อนจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แก่ธนาคาร

br

7. ช่องทางการติดต่อ
ธัญพร พรหมบุรมย์ (ขวัญ)
tanyaporn.promburom@scb.co.th