SCB Young Tech Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Data, Technology, and STEM) โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร

สมัคร

ตามที่ธนาคารฯ ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน Technology และ Data โดยมีจุดประสงค์เพื่อ สร้างพนักงานรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเติบโต ตามยุทธศาสตร์ด้าน Digital Banking

โดยธนาคารฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 100% ของค่าใช้จ่ายตลอดทั้ง หลักสูตร รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรทางด้าน Data Science, Computer Science และ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ตัวอย่างหลักสูตร Computer Science, Machine Learning, UI, UX Design, Business Data Analytics, Financial Engineering และหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการรับสมัครทุนฯ

ช่วงรับสมัครทุนฯ รวมไปถึงช่วงของการสอบสัมภาษณ์ จะจัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศของปีนั้น ๆ

 • เปิดรับสมัคร: วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565
 • สัมภาษณ์: มิถุนายน 2565
 • ประกาศผล: กรกฎาคม 2565

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ

 • อายุไม่เกิน 22 ปี นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน
 • ผลการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับดี
 • มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

3. ขั้นตอนและวิธีการสมัครขอรับทุนฯ

 • ผ่านขั้นตอนการสมัครโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ผ่านการทดสอบ Online Test ตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
 • เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผู้มิสิทธิ์ได้รับทุนฯ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดใดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

4. วงเงินอนุมัติทุนการศึกษา

 • ธนาคารให้ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 100%
 • ธนาคารรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการศึกษา
 • ผู้ได้รับทุนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนดตลอดช่วงที่กำลังศึกษาอยู่

5. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • ใบสมัครขอรับทุนฯ
 • หนังสือรับรองผู้สมัครขอทุนฯ (Reference Letter)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับชั้นล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจากทางสถาบันฯ
 • เอกสารใบตอบรับจากทางสถาบันฯ
 • สำเนาหลักฐานแสดงผลคะแนน TOEFL และ GMAT (ถ้ามี)

6. เงื่อนไขในการรับทุนและชดใช้ทุน

 • ผู้รับทุนจะต้องใช้เวลาเรียนไม่เกิน 4 ปีหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ผู้รับทุนต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุน
 • การชดใช้ทุน เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานเพื่อเป็นการชดใช้ทุนให้กับธนาคารฯ ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการรับทุน รวมกับค่าปรับอีก 1.5 เท่า โดยไม่สามารถนำระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานกับธนาคารไปแล้วช่วงหนึ่ง มาใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณลดหย่อนจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แก่ธนาคาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิรีณ พงธราฤทธิ์

โทร. 02-795-4297, 091-818-6503

Email: vireen.phongthararist@scb.co.th

Customer Center Agent
Data Analytics
Digital & Technology
Discover Day - Virtual Interview
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search