ฝึกงานสหกิจศึกษา

ค้นหานิสิตนักศึกษาที่พร้อมจะเรียนรู้เชิงลึกกับประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำงานจริง ด้วยทักษะที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน ในรูปแบบธนาคารแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล โครงการสหกิจศึกษา (Digital-Tech-Data Co-operative Program) มีเป้าหมายในการให้ความรู้และความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่การทำงานในธนาคาร อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกด้วย

ฝึกงานครั้งนี้มีแต่ได้

  • ได้...เรียนรู้วิธีการทำงานแบบมืออาชีพ (Real Way of Work)
  • ได้...คิด สร้างสรรค์ ลงมือทำ ผลงานของตัวเอง (Project Assignment)
  • ได้...ฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ (Soft Skill Training)
  • ได้...เพื่อน พี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด (Connectivity)
  • ได้…เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการดี ๆ (Benefits)

วัตถุประสงค์


โครงการสหกิจศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเชิงลึก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต ระหว่างฝึกงานนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะทางด้านการทำงาน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ การคิดเชิงนวัตกรรม ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถนำประสบการณ์การฝึกงานไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

ดูรายละเอียดโปรเจคเพื่อใช้เลือก project ที่สนใจฝึกงาน คลิกที่นี่

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: Information Technology, ICT, Innovation, Computer Science, Computer Engineer, Electronic Engineering หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

Tech Co-Operative Internship Program 2022

กำหนดการโครงการ

15 กันยายน 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรง จะได้รับแบบทดสอบความสามารถออนไลน์ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

15 ตุลาคม 2564

ปิดรับสมัคร

18 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถออนไลน์ทาง https://careers.scb.co.th

19 - 29 ตุลาคม 2564

กรรมการพิจารณาคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์ออนไลน์

1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา

3 มกราคม - 29 เมษายน 2565

ระยะเวลาการฝึกงานสหกิจศึกษา หรือตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Customer Center Agent
Data Analytics
Digital & Technology
Discover Day - Virtual Interview
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search