career

ฝึกงานครั้งนี้มีแต่ได้

1

Real Way of Work

ได้...เรียนรู้วิธีการทำงานแบบมืออาชีพ

2

Project Assignment

ได้...คิด สร้างสรรค์ ลงมือทำ ผลงานของตัวเอง

3

Soft Skill Training

ได้...ฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ

4

Connectivity

ได้...เพื่อน พี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์

โครงการสหกิจศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเชิงลึก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต ระหว่างฝึกงานนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะทางด้านการทำงาน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ การคิดเชิงนวัตกรรม ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถนำประสบการณ์การฝึกงานไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

“ A brighter future awaits you at SCB ”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • นิสิตนักศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือ นิสิตนักศึกษาปริญญาโท
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: Information Technology, ICT, Innovation, Computer Science, Computer Engineer, Electronic Engineering, Statistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรง จะได้รับแบบทดสอบความสามารถออนไลน์ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

5-30 กันยายน 2566

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแบบทดสอบความสามารถออนไลน์ และเลือก Project ที่สนใจฝึกงาน 2 อันดับ

3 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถออนไลน์ คลิกที่นี่

10 ตุลาคม 2566

กรรมการพิจารณาคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์ออนไลน์

10 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา คลิกที่นี่

10 พฤศจิกายน 2566

ระยะเวลาการฝึกงานสหกิจศึกษา หรือตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

8 มกราคม - 30 เมษายน 2567