ฝึกงานภาคฤดูร้อน

ค้นหานิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขาวิชา ที่พร้อมจะเรียนรู้เชิงลึกกับประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำงานจริง ด้วยทักษะที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน ในรูปแบบธนาคารแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล

สมัคร

ฝึกงานครั้งนี้มีแต่ได้

  • ได้...เรียนรู้วิธีการทำงานแบบมืออาชีพ (Real Way of Work)
  • ได้...คิด สร้างสรรค์ ลงมือทำ ผลงานของตัวเอง (Project Assignment)
  • ได้...ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ (Soft Skill Training)
  • ได้...เพื่อน พี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษา (Connectivity)
  • ได้…เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการดี ๆ (Benefits)

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเชิงลึก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต ระหว่างฝึกงานนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะทางด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ การคิดเชิงนวัตกรรม และมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถนำประสบการณ์การฝึกงานไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติ นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 และนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา

กำหนดการของโครงการ

15 พฤศจิกายน 2564 เปิดรับสมัคร Summer Internship 2022
15 ธันวาคม 2564 ปิดรับสมัคร Summer Internship 2022
16 - 19 ธันวาคม 2564 ผู้สมัครทุกคนได้รับรายละเอียด Project เพื่อเลือกฝึกงานและแบบทดสอบความสามารถออนไลน์ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
20 ธันวาคม 2564 ปิดรับผลทดสอบความสามารถออนไลน์
22 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถออนไลน์ทาง https://careers.scb.co.th
27 ธันวาคม 2564 - 20 มกราคม 2565 กรรมการพิจารณาคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์ออนไลน์
25 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Summer Internship 2022 คลิกที่นี่
1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลาการฝึกงาน Summer Internship 2022

*** โปรดติดตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละขั้นตอนได้ทาง https://careers.scb.co.th***
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital & Technology
Discover Day - Virtual Interview
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search