career

โครงการฝึกงาน SCB ฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกงานสหกิจศึกษา

ฝึกงานครั้งนี้มีแต่ได้

1

Real Way of Work

ได้...เรียนรู้วิธีการทำงานแบบมืออาชีพ

2

Project Assignment

ได้...คิด สร้างสรรค์ ลงมือทำ ผลงานของตัวเอง

3

Soft Skill Training

ได้...ฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ

4

Connectivity

ได้...เพื่อน พี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล

เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเชิงลึก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต ระหว่างฝึกงานนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะทางด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ การคิดเชิงนวัตกรรม และมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถนำประสบการณ์การฝึกงานไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

“ A brighter future awaits you at SCB ”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 และนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
  • ทุกสาขาวิชา

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร Summer Internship 2024 คลิกสมัครที่นี่

1 พฤศจิกายน 2566

ปิดรับสมัคร Summer Internship 2024

30 พฤศจิกายน 2566

ผู้สมัครทุกคนได้รับรายละเอียด Project เพื่อเลือกฝึกงานและแบบทดสอบความสามารถออนไลน์ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

6 - 15 ธันวาคม 2566

ปิดรับผลทดสอบความสามารถออนไลน์

16 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถออนไลน์ คลิก

25 ธันวาคม 2566

กรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับนัดสัมภาษณ์ออนไลน์

2 - 31 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Summer Internship 2024 คลิก

1 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาการฝึกงาน Summer Internship 2024

4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567

*** โปรดติดตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละขั้นตอนได้ทาง https://careers.scb.co.th***