Thumb-4

เขมรินทร์ วรวัฒน์นิธิกร

เจ้าหน้าที่วาณิชธนกิจ

เราได้รับโอกาสมากมายจากธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ได้รับเลือกเข้าโปรแกรม Credit Risk Trainee ที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาจากการทำงานจริง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อาวุโสคอยให้คำปรึกษาตลอดการทำงาน จนเมื่อครบ 5 ปี ทางธนาคารก็ได้ให้โอกาสเราได้พัฒนาตัวเอง โดยการมอบทุนการศึกษาในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (M.B.A.) ณ สหราชอาณาจักร พร้อมกับดูแลอย่างดีจากทางธนาคารตลอดหลักสูตร ทั้งยังมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่สหรัฐอเมริกาและเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อิตาลีอีกกว่า 3 เดือนด้วย นับว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ มากมายทั้งทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) และทักษะด้านความรู้ (Hard Skills)

นอกจากนี้ทางธนาคารก็ยังให้โอกาสในการท้าทายตัวเอง โดยสามารถเลือกหมุนเวียนงานไปอยู่ในแผนกอื่นได้ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาพัฒนาองค์กร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
Technology
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital Banking
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search