Job Filter

เจ้าหน้าที่ Customer Center Agent สังกัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ Customer Center Agent สังกัดกรุงเทพมหานคร - April 19, 2022

สรุปเนื้อหางาน:

เจ้าหน้าที่ Customer Contact Agent มีหน้าที่หลักในการตอบคำถามและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้ง รับข้อร้องเรียนของลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและร่วมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะงาน:

  • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารฯ
  • รับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆของลูกค้า รวมทั้ง รับข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารและดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหา โดยต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานบัตรเครดิต, สาขา ฯลฯ
  • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า และนำเสนอต่อหัวหน้างาน รวมทั้ง ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาแนวทางพัฒนาการให้บริการของธนาคารต่อไป

คุณสมบัติ:

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ตรงด้านการเป็น Call Center Agent (ทั้งไทย และ/หรือภาษาต่างประเทศ) หรือประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและแบบหมุนเวียนได้
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

Recruiter

Bantharawan

Customer Center Agent
Data Analytics
Digital & Technology
Discover Day - Virtual Interview
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search