Job Filter

ผู้ตรวจสอบอาวุโส

ผู้ตรวจสอบอาวุโส Senior Auditor - April 3, 2023

สรุปเนื้อหางาน

สอบทานให้คำแนะนำและพัฒนากระบวนการทำงานของบริษัทหลักทรัพย์ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และให้การปฏิบัติงานรวมถึงระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบภายในของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลักษณะงาน

 • ร่วมวางแผนงานตรวจสอบประจำปี
 • ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยมุ่งหวังให้การตรวจสอบนั้นมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ (data analytic) เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ สอบทานหนังสือแจ้งตรวจสอบก่อนเข้าตรวจสอบ, สอบทานแผนตรวจสอบและหนังสือเสนอตรวจสอบ (Audit Engagement), สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ที่กำหนดไว้, จัดทำและสอบทานสรุปผลข้อเสนอแนะและรายงานการตรวจสอบ, เข้าร่วมประชุมสรุปผลตรวจสอบกับหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบoสอบทานความสมบูรณ์ครบถ้วนของการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ (Working Paper) ก่อนจัดเก็บ
 • ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการตรวจและผู้ตรวจสอบภายในทีม
 • จัดทำ Presentation สรุปประเด็นข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในเครือ คณะกรรมการบริษัทในเครือ และคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกธนาคาร เช่น กลต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นต้น
 • การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเช่นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • หากมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมเช่น SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของธนาคารหรือธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์จัดการกองทุนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
 • หากมีความรู้ด้าน Treasury / Financial Market จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Technology
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital Banking
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search