ไทย | En
เมนู
SCB Student Internship
โครงการฝึกงานธนาคารไทยพาณิชย์

ที่ไทยพาณิชย์ เรามีโครงการฝึกงานทั้งภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานจริงในธุรกิจธนาคาร อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกงานของเราจะช่วยให้นักศึกษาที่ได้ร่วมโครงการมีความคุ้นเคยกับธุรกิจธนาคาร และพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพมากขึ้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การปฐมนิเทศ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ ทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ การคิดเชิงนวัตกรรม และการทำงานจริงโดยมีพนักงานของทางธนาคารเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งแน่นอนว่านักศึกษาฝึกงานที่มีผลงานดีก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานกับไทยพาณิชย์หลังจบการศึกษา

คุณสมบัติ
โครงการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน

ฝึกงานภาคฤดูร้อน

(สำหรับนักศึกษาไทยในต่างประเทศ)

ฝึกงานสหกิจศึกษา
 ชั้นปี

 นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือนักศึกษา ระดับปริญญาโท  นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 สาขาวิชา

 เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร,  การบัญชี, การตลาด, วิศวกรรมศาสตร์,  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

 เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร,  การบัญชี, การตลาด, วิศวกรรมศาสตร์,  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร,  การบัญชี, การตลาด, วิศวกรรมศาสตร์,  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 เกรดเฉลี่ย  2.75 ขึ้นไป  60 % ขึ้นไป  2.75 ขึ้นไป
 ระยะเวลาโครงการ

 มิถุนายน - กรกฎาคม

 กรกฎาคม - สิงหาคม

 ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคม - ธันวาคม

 ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม - เมษายน

ร่วมงานกับเรา

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้